Comptable

En el departament comptable de Casas Gestió disposem de tècnics comptables i experts tributaris per optimitzar la planificació i la gestió de la seva comptabilitat, ja sigui persona física en Estimació Directa Normal o Simplificada, o bé una persona jurídica (S.L., S.A) portant una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i al Pla General de Comptabilitat.

El nostre objectiu és el registre de la documentació que ens faciliten els nostres clients, l’estudi i l’anàlisi de l’actiu i del passiu dels balanços de l’empresa per tal que una eficaç gestió fiscal i comptable permeti reduir al màxim els impostos, dins de la normativa legal.

Els nostres clients disposaran periòdicament d’informació comptable així com balanços de l’empresa que els permetrà obtenir una visió econòmica i financera de l’evolució de la seva empresa.

 

Llista de serveis comptables per a empreses i autònoms:

Registre comptable de la documentació dels moviments diaris de l’empresa. Comptabilització d’assentaments. Llibre diari, compte de Pèrdues i Guanys, Balanços i sumes i saldos dels comptes comptables.

• Llibre d’IVA.

• Llibre d’ingressos i despeses.

• Amortitzacions i conciliació comptable amb les entitats bancàries.

• Legalització de llibres comptables.

• Confecció i dipòsit dels Comptes Anuals de l’empresa al Registre Mercantil.

• Auditories internes d’aplicació per implementar millores en la seva gestió global.